Onderwijsinnovatie

ROC Nijmegen heeft hard gewerkt aan de implementatie van aan HKS, de Herziening Kwalificatiestructuur, met nieuwe Opleidingscurricula en Keuzedelen. De ambitie zoals door het College van Bestuur geformuleerd, gaat voor innovatief en uitdagend onderwijs, dat aansluit bij de diversiteit en leerwensen van studenten, maar ook bij de actuele vraag vanuit bedrijven en instellingen in de regio.
Onderwijsnu ondersteunt het Programmamanagement Onderwijs & Innovatie, bij de ontwikkeling van een ROC-breed gedragen onderwijsvisie, waarbij maatwerk voor studenten, teamverantwoordelijkheid en een open, lerende cultuur de leidende principes zijn. Het Programma O & I gaat geleidelijk over in een flexibele interne organisatie, om de innovatiekracht van opleidingsteams te ondersteunen en organiseert daarnaast inspiratie- en informatiebijeenkomsten, vraaggestuurde (docent)professionalisering en de borging van de onderwijskwaliteit.

MKB interactief

MKB Cursussen en Trainingen in Den Haag, ziet de vraag naar interactief leren op de werkplek toenemen. Deze gerenommeerde instelling -een verzelfstandigd onderdeel van MKB Nederland- heeft in samenwerking met Onderwijsnu het aanbod uitgebreid met een digitaal platform voor blended leertrajecten. Personeel uit het MKB kan nu via dit leerhuis 24/7 vanaf de werkplek of vanuit huis uit aan de slag. Het gevolg is dat het aantal face-to-face bijeenkomsten kan worden gereduceerd en dat de inhoud van de bijeenkomsten gerichter, praktischer en effectiever zijn.
Daarnaast gaat MKBCT samen met Onderwijsnu professionaliseringsscans aanbieden, om management en personeel meer zicht te bieden op het potentieel, de mogelijkheden en de effectiviteit van de workforce.

Flexibilisering

Veel HBO instellingen staan voor de uitdaging om hun opleidingen te flexibiliseren en meer keuzemogelijkheden en maatwerk te bieden voor hun studenten. Voor KPZ in Zwolle is een pilotproject ontwikkeld met blended leertrajecten, dat in de nabije toekomst moet leiden tot een breed onderwijsaanbod, waarbij elke vakgroep eigen ‘blended’ modules gaat ontwikkelen. Studenten en post HBO/WO cursisten zullen zich de theorie meer en meer eigen maken via de digitale leeromgeving, waardoor colleges en werkgroepen zich meer kunnen richten op verdieping en toepassing in de beroepspraktijk. Meer keuzemogelijkheden en maatwerk vraagt vervolgens om een flexibeler ingerichte onderwijsorganisatie, met een effectief studentvolgsysteem en een efficiënte logistiek.

Onderwijskundige scans

Onderwijsnu doet onderwijskundige scans om zicht te krijgen op kwaliteit en effectiviteit van de organisatie. Onlangs werd voor het Albeda College in Rotterdam een Onderwijskundige ICT scan uitgevoerd. De uitkomst daarvan biedt management en teams zicht op de onderwijskwaliteit in relatie tot de effectieve inzet van ICT. Daarnaast komen relevante cultuuraspecten aan de orde en flexibiliteit van de logistieke organisatie.
Op basis van de aanbevelingen van de scan werd in nauwe samenwerking met het Shared Service Centre (SSC) een verbetertraject opgestart voor beter onderwijs met een effectievere inzet van ICT, een lagere werkdruk voor docenten en last but not least een hoger leerrendement.

Docentprofessionalisering

Voor het landelijk project School aan Zet in Den Haag (in opdracht van het ministerie van OCW) was OnderwijsNu verantwoordelijke voor de ontwikkeling en implementatie van een open docentprofessionaliserings-programma voor leraren in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Het gaat om open ‘blended leertrajecten’ wat in samenwerking met het schoolbestuur en/of onderwijsbegelkeidingsdiensten kan worden ingevuld. De e-modules zijn vrij toegankelijk en kunnen worden gevolgd via http://www.schoolaanzet.nl/e-learningmodules/